Small Formulas 2: Shēng Jiāng Bàn Xià Tāng

Shēng Jiāng Bàn Xià Tāng uses the same herbs as Xiǎo Bàn Xià Tāng. However though these formulas are the same, there are differences.